aktualnosci

Dodano:2017-11-13, Ruszył sezon grzewczy, a z nim niebezpieczeństwo związane z czadem


TLENEK WĘGLA - CZAD

PRZYCZYNY POWSTRAWANIA TLENKU WĘGLA.

W mroźne dni zamykamy otwory wentylacyjne zapominając o tym, że cały czas pracuje kuchenka gazowa, piecyk gazowy do ogrzewania wody, kominek lub inne urządzenia zapewniające nam ciepło. Wiemy z podstaw fizyki, że wszystkie te urządzenia potrzebują do spalania tlen. Bez napływu świeżego powietrza jego stężenie maleje doprowadzając do procesu niepełnego spalania i wydzielania się tlenek węgla. Występujące w okresie zimowym zjawisko inwersji powoduje powstanie ciągu wstecznego, co wzmaga możliwość zatrucia tlenkiem węgla. Gaz ten jest bezwonny i niewidoczny, nie posiadamy świadomości, że cały czas się zatruwamy.

JAK ROZPOZNAĆ ZATRUCIE?

Zatrucie tlenkiem węgla, w początkowej fazie objawia się dusznością, pogorszeniem ostrości widzenia, bólem głowy czy kołataniem serca. Po dłuższym wdychaniu tlenku węgla pojawiają się wymioty, zaburzenie orientacji, świadomości i oddychania, przyspieszone bicie serca, drgawki, a nawet śpiączka. Nawet małe stężenie zabija. Kładziemy się spać i cały czas wdychamy trujący gaz. Przez całą noc jesteśmy narażeni na trujący gaz, rano możemy się nie obudzić. W dużym stężeniu wdychanie tlenku może doprowadzić do śmierci w 60 SEKUND.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OBJAWÓW ZATRUCIA.

Nie lekceważyć pierwszych objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia pracy serca i oddychania. Jeżeli dojdzie do któregokolwiek z powyższych objawów, w pierwszej kolejności należy niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie i skonsultować się z lekarzem.

ZAPOBIEGANIE.

Należy dbać o odpowiedni stan instalacji kominowej i wentylacyjnej poprzez kontrole ich stanu technicznego raz do roku. Czynność tę powinien wykonać kominiarz wystawiając nam protokół z przeglądu instalacji. Ponadto należy dokonywać czyszczenia przewodów kominowych opalanych paliwem stałym, co 3 miesiące i gazem, co 6 miesięcy.

Dbać o właściwą wentylację wyznając prostą zasadę, aby spaliny i zużyte powietrze mogło wypłynąć z pomieszczenia musi być możliwość napływu świeżego powietrza z zewnątrz poprzez wietrzenie i mikrowentylację w oknach. 

Pomimo wspomnianych zabiegów i pełnej dbałości o sprawność urządzeń. Może mieć miejsce splot nieszczęśliwych zdarzeń, przed którym uchronić nas może czujnik tlenku węgla. Występują one również w wersji z czujnikiem dymu. Czujnik tlenku węgla można zakupić już za 60 zł. Właśnie tyle kosztuje życie Twoje i Twojej rodziny.

 

Wymogi prawne

Obowiązek czyszczenia kominów i przewodów wentylacyjnych.

Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 34. Czynności kominiarskie

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 

Obowiązek Przeglądu komina i instalacji WENTYLACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ I GAZOWEJ.

Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 62. Pr. bud. Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania.

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
            b)instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

            c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i            wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

OSOBY MOGACE WYKONYWAĆ PRZEGLADY

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

 

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

 

SANKCJE ZA NIEDPOEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW.

 

Dz.U.2015.0.1094 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

 

Art. 82. Sprowadzanie niebezpieczeństwa pożaru

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 

Ponad to każdy z ubezpieczycieli w Ogólnych warunkach ubezpieczenia uzależnia wypłatę odszkodowania od wykonywania obowiązków określonych przepisami.

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak