Materiały pirotechniczne

Wymagania przy magazynowaniu i obrocie

 

materiałami pirotechnicznymi widowiskowymi

 

 

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisy o ochronie przeciwpożarowej w tym rozporzšdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 563). W przypadku materiałów podlegajšcych koncesjonowaniu warunki sprzedaży reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).

 

 

Materiały pirotechniczne widowiskowe należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożnożci!

 

 

W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe, oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4 G i 1.4 S lub kodem klasyfikacyjnym 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G w opakowaniach jednostkowych, bądź w opakowaniach kartonowych lub tekturowych o łącznej masie brutto co najwyżej 50 kg, jeżeli ilość mieszaniny pirotechnicznej w jednostkowym wyrobie nie przekracza w:

 

 

   1)  rakietach - 100 g, w tym mieszaniny wywołujšcej efekt pirotechniczny do 70 g;

 

   2)  moździerzach - 40 g;

 

   3)  petardach - 5 g;

 

   4)  strzelającym konfetti - 10 mg;

 

   5)  ogniach bengalskich - 2 500 g;

 

   6)  bateriach - 500 g, nie więcej jednak niż do 40 g w pojedynczym wystrzale;

 

   7)  innych wyrobach - 50 g w pojedynczym wystrzale.

 

 

 

Można prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych widowiskowych w obiektach przeznaczonych na cele handlowe, pod warunkiem gdy pomieszczenia sklepowe i zaplecza będą spełniały następujące wymagania:

 

 

 1)  temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 300 C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu;

 

   2)  są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożenia stwarzanego przez przechowywane wyroby;

 

            - gaśnice przeznaczone go gaszenia grupy pożarów A

 

   3)  przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwośi materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujšcych inicjację wybuchu lub zapłon;

 

   4)  posiadają konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób;

 

   5)  posiadają system wentylacji wyciągowej;

 

   6)  posiadają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, zgodnść z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi;

 

   7)  urządzenia i instalacje elektryczne odpowiadajš wymaganiom stawianym urządzeniom instalowanym w miejscach zagrożonych pożarem zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, zapewniajšcych bezpieczeństwo;

 

   8)  elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 1200C (393 K);

 

   9)  drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia i posiadają zamki rolkowe, działające w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się na zewnątrz;

 

   10)  okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m × 0,75 m;

 

   11)  wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu;

 

- materiały pirotechniczne widowiskowe nie powinny być lokalizowane w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych prowadzšcych do wyjść ewakuacyjnych, w obrębie klatek schodowych oraz w piwnicach.

 

   12)  półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno palnych, uniemożliwiających w czasie pożaru tworzenie toksycznych związków, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

 

 

W przypadku gdy sprzedaż wyrobów pirotechnicznych widowiskowych prowadzona jest na terenie obiektów handlowych, na których nie jest wydzielone osobne pomieszczenie dla tych materiałów, wówczas w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy przechowywać substancji łatwo palnych lub butli zawierajšcych gaz pod ciśnieniem.

 

 

Wyroby pirotechniczne widowiskowe mogą być przechowywane w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza w ilościach brutto podanych w poniższej tabeli:

 

 

Klasyfikacja wyrobu pirotechnicznego

Pomieszczenie sklepowe

Pomieszczenie zaplecza

1.4 S

1 000 kg

1 000 kg

1.4 G

1 000 kg

1 000 kg

 

 

 

 Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien zapewnić bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, a w szczególności:

 

 

 

  1)  przechowywać wyroby pirotechniczne właściwie opakowane i oznakowane, w ustalonych terminach ważności;

 

  2)  opracować i posiadać aktualnś instrukcję przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującą zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy;

 

   3)  zapewniać przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobów pirotechnicznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy;

 

   4)  zapewniać bezpieczny transport wewnątrzzakładowy wyrobów pirotechnicznych;

 

- transport wyrobów pirotechnicznych widowiskowych powinien być prowadzony ręcznie lub przy użyciu wózków obsługiwanych ręcznie;

 

   5)  zapewniać ochronę wyrobów pirotechnicznych przed kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych;

 

- nie powinno dopuszczać się do samoobsługowej sprzedaży tych wyrobów, przedmioty powinien podawać sprzedawca.

 

   6)  w pomieszczeniach, w których znajdujš się wyroby pirotechniczne, nie przechowywać materiałów, narzędzi oraz wyposażenia innego niż określone w instrukcji przechowywania;

 

   7)  wykluczyć możliwość wpływu na wyroby pirotechniczne bodźców mogących spowodować wybuch lub zapłon;

 

   8)  w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza prowadzić wyłącznie prace związane z przeznaczeniem tych pomieszczeń;

 

   9)  prace mogące doprowadzić do ogrzewania i zapłonu wyrobów pirotechnicznych, w szczególności prace remontowe pomieszczeń, prowadzić wyłącznie po usunięciu wyrobów pirotechnicznych z tych pomieszczeń oraz po potwierdzeniu na piśmie przez upoważnioną przez pracodawcę osobę, że wyroby zostały usunięte;

 

   10)  w razie uszkodzenia opakowania rozsypaną zawartość zbierać i neutralizować we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynowania;

 

   11)  urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe oraz inne instalacje znajdujšce się w pomieszczeniach i obiektach poddawać kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, a następnie, raz w roku kontrolować, dokumentujšc wyniki kontroli pisemnym protokołem;

 

   12)  opakowania lub pojemniki z wyrobami pirotechnicznymi przechowywać na półkach, regałach lub w miejscach do tego przeznaczonych oraz układać w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczanie się, przewracanie lub deformowanie pod wpływem nadmiernego ciężaru, z zachowaniem możliwości ich przemieszczania zgodnie z potrzebami;

 

- materiały tak składowane nie mogš również znajdować się w zasięgu kupujšcych.

 

   13)  w przypadku powstania zagrożenia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanych wyrobów pirotechnicznych działać zgodnie z instrukcjš postępowania w sytuacji awaryjnej;

 

- instrukcja postępowania w sytuacji awaryjnej powinna zawierać:

 

a)      rodzaj i skalę zagrożeń;

 

b)      sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem lokalizacji stosowanych środków gaśniczych;

 

c)      zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi;

 

d)      sposób powiadamiania straży pożarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych;

 

e)      sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metody przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków awarii.

 

14)         w pomieszczeniach, w których znajdujš się wyroby pirotechniczne, nie używać otwartego ognia;

 

15)        przedsiębiorca, który prowadzi obrót materiałami pirotechnicznymi widowiskowymi przeszło 90 dni w roku jest zobowiązany do opracowania karty kwalifikacyjnej obiekty, którą dołącza się do książki obiektu budowlanego;

 

 

 

Materiały niebezpieczne pożarowo nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

 

Materiały do pobrania:

materiały pirotechniczne widowiskowe.pdf

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak