Podstawowe zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami grzewczymi

Ogrzewanie paliwem stałym


Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów dymowych w szczególności czy:

 •  -nie jest zapchany przewód kominowy,
 •  -nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej wyprawy komina, drzwiczek od przewodów kominowych i kanałów przełazowych,
 •  -do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
 •  -odległość od palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm.
 •  -rury dymowe bez zabezpieczenia nie są przeprowadzone przez palne stropy, ściany lub dachy,
 •  -właściwie są podłączone paleniska do przewodów kominowych lub czy są właściwie włączone do przewodów wentylacyjnych,
 •  -przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych nie są składowane palne materiały w odległości mniejszej niż 0,5 m,


Ogrzewanie paliwem gazowym

 

Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan.
Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. Muszą przy tym być spełnione następujące warunki w odniesieniu do budynków mieszkalnych:

 • Wewnątrz budynku nie mogą znajdować się butle o zawartości gazu powyżej 11 kg,
 • W każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe : butle te powinny być podłączone do instalacji. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.Niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,
 • Odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić co najmniej 1,0 m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,
 • Jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory te powinny być zabezpieczone siatką,
 • Butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.,
 • Temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 oC,
 • Butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.

 • Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w:

               -szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,
               -pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych, kotłowniach,
               -garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
 -wietrzenie pomieszczeń w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe,
 -nie wolno używać ognia gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,
 -nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,
  -po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu zamknąć wszystkie kurki gazowe.

Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają pary gazu.

 

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych :
 -z palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 1 raz na 3 miesiące,
 -z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 1 raz na 6 miesięcy,
 -z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu
 -zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać - co najmniej 1 raz w roku.

 

Minimum raz w roku należy dokonywać  przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych w obiektach.

 

Urządzenia ogrzewcze elektryczne


Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności osób posługujących się nimi, ustawiania urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe ich działanie.
W związku z powyższym, aby ograniczyć zagrożenie pożarowe ze strony eksploatacji urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

 •   zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,
 •   ustawić grzejne urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 •   bez dozoru nie pozostawiać włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy ( z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),
 •   osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 •   niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.
 •   należy stosować się do poleceń producenta, odnośnie użytkowania i konserwacji,
 •   nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe nie zabezpieczonych od podłoża palnego materiałem niepalnym.


Stosowanie powyższych zasad podczas wykorzystywania urządzeń grzejnych zdecydowanie przyczyni się do poprawy naszego bezpieczeństwa w czasie sezonu grzewczego i pozwoli uniknąć groźnych pożarów.

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak